Tuesday, June 30

best wishes to all who read this


Ek din Khuda ne apne bande se kahaa
Tu jo chahe woh kar sakta hai
Haalanki, hota wahi hai jo Main chahti hoon
Jo tu woh chahe jo Main chahti hoon
To hoga wahi jo tu chahta hai.